As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras x, i, s, t, o, s, i, d, a, d, e:

11- Jogo de Palavras  (1)

xistosidade (20)

10- Jogo de Palavras  (1)

desoxidais (19)

9- Jogo de Palavras  (7)

desistida (11)desistido (11)desoxidai (18)desoxidas (18)existidas (17)existidos (17)oxidastes (17)

8- Jogo de Palavras  (22)

adoideis (10)deitados (10)deixados (17)desditas (10)desditos (10)desistia (9)desoxida (17)destoais (9)distados (10)doestais (9)editados (10)existais (15)existias (15)existida (16)existido (16)iodastes (9)odiastes (9)odisseia (9)oxidasse (16)oxidaste (16)sitiados (9)toxidade (17)

7- Jogo de Palavras  (50)

adistes (8)aditeis (8)adoidei (9)adoides (9)assedio (8)assotei (7)deitado (9)deitais (8)deixado (16)deixais (15)desdita (9)desdito (9)desista (8)desisti (8)desisto (8)destoai (8)destoas (8)detidas (9)detidos (9)dioxide (16)distado (9)distais (8)disteis (8)ditados (9)ditasse (8)doastes (8)doestai (8)doestas (8)dosaste (8)doseais (8)doseias (8)dotasse (8)editado (9)editais (8)estados (8)existas (14)existia (14)existis (14)extasio (14)idiotas (8)iodasse (8)iodaste (8)odiasse (8)odiaste (8)oxidais (15)oxideis (15)sedados (9)sitiado (8)tossida (8)xistosa (14)

6- Jogo de Palavras  (81)

adidos (8)adieis (7)adieto (7)adisse (7)adiste (7)aditei (7)adites (7)adoide (8)assedo (7)asseio (6)asseto (6)assexo (13)assoei (6)assote (6)atedio (7)atidos (7)dateis (7)deitai (7)deitas (7)deixai (14)deixas (14)desato (7)destas (7)destoa (7)detida (8)detido (8)dietas (7)distai (7)distas (7)distei (7)distes (7)ditado (8)ditais (7)diteis (7)doasse (7)doaste (7)doesta (7)doidas (8)dosais (7)doseai (7)doseia (7)doseis (7)dotais (7)doteis (7)editai (7)editas (7)estado (7)estais (6)exista (13)existi (13)existo (13)idades (8)ideais (7)ideias (7)idiota (7)idosas (7)iodais (7)iodeis (7)odeias (7)odiais (7)odieis (7)oxidai (14)oxidas (14)oxidei (14)oxides (14)saiote (6)sedado (8)sedais (7)seitas (6)sextas (13)sextos (13)sisado (7)sitias (6)sities (6)soaste (6)soteia (6)taxeis (13)toasse (6)tossia (6)xiitas (13)xistos (13)

5- Jogo de Palavras  (96)

adido (7)adiei (6)adies (6)adite (6)adito (6)aseis (5)assei (5)assoe (5)ateio (5)ateis (5)atido (6)dados (7)datei (6)dates (6)dedos (7)deita (6)deito (6)deixa (13)deixo (13)dessa (6)desta (6)dieta (6)disse (6)disso (6)dista (6)diste (6)disto (6)ditai (6)ditas (6)ditei (6)dites (6)ditos (6)doais (6)doeis (6)doida (7)dosai (6)dosas (6)dosei (6)doses (6)dotai (6)dotas (6)dotei (6)dotes (6)edita (6)edito (6)eixos (12)estai (5)estas (5)estio (5)idade (7)ideia (6)idosa (6)iodai (6)iodas (6)iodei (6)iodes (6)odeia (6)odiai (6)odiei (6)oxida (13)oxide (13)sadio (6)satis (5)sedai (6)sedas (6)seios (5)seita (5)seixo (12)sesta (5)setas (5)sexos (12)sexta (12)sexto (12)sidas (6)sidos (6)sisai (5)sisei (5)sitia (5)sitie (5)sitio (5)soais (5)soeis (5)taxei (12)taxes (12)taxis (12)teias (5)tesos (5)texas (12)tidas (6)tidos (6)toais (5)todas (6)toeis (5)tosse (5)tossi (5)xisto (12)

4- Jogo de Palavras  (76)

ades (5)adie (5)adio (5)adis (5)asei (4)ases (4)asse (4)asso (4)atei (4)ates (4)dado (6)dais (5)date (5)dato (5)dedo (6)deis (5)dias (5)dita (5)dite (5)dito (5)doai (5)doas (5)doei (5)does (5)dois (5)dosa (5)dose (5)dota (5)dote (5)eixo (11)essa (4)esta (4)iate (4)idas (5)ides (5)idos (5)ioda (5)iode (5)isso (4)isto (4)odes (5)sado (5)saio (4)sais (4)seda (5)sedo (5)seio (4)seis (4)seta (4)sexo (11)sida (5)sido (5)sisa (4)sise (4)siso (4)soai (4)soas (4)soda (5)soei (4)soes (4)sois (4)tais (4)taxe (11)taxi (11)taxo (11)teia (4)teso (4)tias (4)tida (5)tido (5)tios (4)toai (4)toas (4)toda (5)toei (4)toes (4)

3- Jogo de Palavras  (40)

ade (4)adi (4)ado (4)aio (3)ais (3)aos (3)ase (3)aso (3)ate (3)ati (3)ato (3)dai (4)das (4)dei (4)dia (4)doa (4)doe (4)dos (4)eis (3)exs (10)ias (3)ida (4)ide (4)ido (4)iso (3)ode (4)sai (3)sei (3)ses (3)soa (3)soe (3)soi (3)tao (3)tas (3)tia (3)tio (3)toa (3)toe (3)tos (3)xii (10)

2- Jogo de Palavras  (20)

ai (2)ao (2)as (2)da (3)de (3)do (3)ei (2)ex (9)ia (2)ii (2)is (2)ix (9)os (2)se (2)si (2)ta (2)te (2)ti (2)to (2)xi (9)