As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, i, p, o, t, e, n, s, i, v, o:

11- Jogo de Palavras  (1)

hipotensivo (20)

8- Jogo de Palavras  (4)

pinoteio (11)positive (12)positivo (12)povinhos (17)

7- Jogo de Palavras  (23)

espinho (13)espiono (10)hipnose (13)honesto (12)ineptos (10)inoveis (12)investi (12)invisto (12)invites (12)noiveis (12)opineis (10)pinteis (10)ponteio (10)povinho (16)povoeis (11)sienito (9)sovinei (12)tensivo (12)tinhoso (12)ventoso (12)vinhote (15)visione (12)visiono (12)

6- Jogo de Palavras  (47)

ensopo (9)estivo (9)hesito (9)inepto (9)inovei (11)inoves (11)instei (8)invite (11)invito (11)isento (8)nevoso (11)nivoso (11)noites (8)noivei (11)noives (11)noivos (11)noteis (8)opieis (7)opinei (9)opines (9)opteis (7)ovinos (11)penoso (9)pinote (9)pintei (9)pintes (9)pintos (9)poisei (7)poisio (7)pontes (9)pontos (9)postei (7)povoei (10)povoes (10)soneto (8)sonhei (11)sovine (11)sovino (11)toneis (8)topeis (7)venoso (11)ventos (11)vinhos (14)vinoso (11)visite (9)visito (9)voteis (9)

5- Jogo de Palavras  (84)

entoo (7)envio (10)espio (6)estio (5)evito (8)hinos (10)hoste (8)inove (10)inovo (10)inste (7)insto (7)ivone (10)netos (7)nevoo (10)nisto (7)noite (7)noive (10)noivo (10)notei (7)notes (7)novos (10)opiei (6)opies (6)opine (8)opino (8)optei (6)optes (6)oveis (8)ovino (10)ovnis (10)peito (6)penso (8)pieis (6)pinho (11)pinos (8)pinte (8)pinto (8)pisei (6)poeto (6)poise (6)poiso (6)ponho (11)ponte (8)ponto (8)posei (6)poste (6)posto (6)potes (6)povoe (9)povos (9)senti (7)sento (7)septo (6)sinto (7)sitie (5)sitio (5)sonhe (10)sonho (10)sovei (8)tenho (10)tenso (7)tines (7)tinis (7)tipos (6)toeis (5)tonei (7)tones (7)tonos (7)topei (6)topes (6)topos (6)veios (8)venho (13)vento (10)vesti (8)vinho (13)vinte (10)visei (8)viste (8)visto (8)voeis (8)votei (8)votes (8)votos (8)

4- Jogo de Palavras  (70)

heis (7)hino (9)isto (4)neto (6)nipo (7)note (6)noto (6)nove (9)novo (9)ohio (7)oito (4)opie (5)opio (5)opte (5)opto (5)ovei (7)oves (7)ovni (9)ovos (7)peno (7)peso (5)piei (5)pies (5)pino (7)pise (5)piso (5)pito (5)pois (5)pose (5)poso (5)pote (5)povo (8)seio (4)seno (6)sine (6)sino (6)soei (4)sono (6)sove (7)sovo (7)spin (7)stop (5)tens (6)teso (4)tine (6)tini (6)tino (6)tios (4)tipo (5)tive (7)toei (4)toes (4)tone (6)toni (6)tono (6)tons (6)tope (5)topo (5)veio (7)veis (7)vens (9)veto (7)vise (7)viso (7)vito (7)voei (7)voes (7)voos (7)vote (7)voto (7)

3- Jogo de Palavras  (28)

eis (3)hei (6)iso (3)ivo (6)neo (5)nos (5)opo (4)ove (6)ovo (6)pie (4)pio (4)psi (4)sei (3)soe (3)soi (3)soo (3)ten (5)tio (3)toe (3)too (3)tos (3)vei (6)ven (8)vis (6)voe (6)von (8)voo (6)vos (6)

2- Jogo de Palavras  (15)

eh (5)ei (2)ii (2)is (2)iv (5)no (4)oh (5)os (2)pi (3)se (2)si (2)te (2)ti (2)to (2)vi (5)