As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, i, p, e, r, t, r, o, f, i, o:

11- Jogo de Palavras  (1)

hipertrofio (18)

8- Jogo de Palavras  (2)

porteiro (9)tripeiro (9)

7- Jogo de Palavras  (12)

ferrito (10)foreiro (10)porfiei (11)porteio (8)prefiro (11)pretiro (8)proferi (11)profiro (11)reporto (8)roteiro (7)toireio (7)torreio (7)

6- Jogo de Palavras  (26)

feitio (9)feitor (9)ferroo (9)forrei (9)fritei (9)heitor (9)hirtei (9)irrite (6)irrito (6)oferto (9)oporei (7)perito (7)piorei (7)pirite (7)porfie (10)porfio (10)portei (7)pretor (7)priori (7)refiro (9)reitor (6)repito (7)retiro (6)retroo (6)torpor (7)torrei (6)

5- Jogo de Palavras  (52)

feiro (8)feito (8)ferio (8)ferir (8)ferro (8)fitei (8)forre (8)forro (8)forte (8)freio (8)freto (8)frite (8)frito (8)hirte (8)hirto (8)horto (8)itero (5)opero (6)opiei (6)optei (6)peito (6)perto (6)piore (6)pioro (6)pirei (6)pirro (6)poeto (6)porei (6)porte (6)porto (6)potro (6)preto (6)prior (6)proto (6)refio (8)repor (6)repto (6)rifei (8)ripei (6)rirei (5)rotei (5)rotor (5)thorp (9)tirei (5)toiro (5)topei (6)torei (5)torpe (6)torre (5)torro (5)trepo (6)troei (5)

4- Jogo de Palavras  (57)

erro (4)feio (7)feri (7)feto (7)fiei (7)firo (7)fite (7)fito (7)fore (7)foro (7)foto (7)frei (7)frio (7)irei (4)ohio (7)oiro (4)oito (4)opie (5)opio (5)opor (5)opte (5)opto (5)orei (4)piei (5)pior (5)pire (5)piro (5)pito (5)pore (5)poro (5)pote (5)prof (8)reio (4)repo (5)rife (7)rifo (7)ripe (5)ripo (5)rito (4)roei (4)roer (4)rote (4)roto (4)teor (4)thor (7)tifo (7)tipo (5)tire (4)tiro (4)toei (4)tope (5)topo (5)tore (4)toro (4)trio (4)troe (4)troo (4)

3- Jogo de Palavras  (23)

fie (6)fio (6)foi (6)for (6)hei (6)ire (3)iro (3)opo (4)ore (3)oro (3)per (4)pie (4)pio (4)por (4)pro (4)rei (3)rio (3)rir (3)roo (3)ter (3)tio (3)toe (3)too (3)

2- Jogo de Palavras  (11)

eh (5)ei (2)fo (5)ii (2)ir (2)oh (5)pi (3)ri (2)te (2)ti (2)to (2)