As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, i, p, e, r, t, r, o, f, i, e:

11- Jogo de Palavras  (1)

hipertrofie (18)

8- Jogo de Palavras  (4)

perfeito (12)prefeito (12)reportei (9)tripeiro (9)

7- Jogo de Palavras  (27)

ferirei (10)ferrite (10)ferrito (10)ferroei (10)ofertei (10)porfiei (11)porrete (8)porteei (8)porteie (8)preferi (11)prefiro (11)preteri (8)pretiro (8)profere (11)proferi (11)refeito (10)refreio (10)reitero (7)repetir (8)reporei (8)reporte (8)retirei (7)retroei (7)toireei (7)toireie (7)torreei (7)torreie (7)

6- Jogo de Palavras  (41)

efeito (9)feirei (9)feitio (9)feitor (9)feriei (9)ferrei (9)ferroe (9)forrei (9)freire (9)fretei (9)fritei (9)heitor (9)hetero (9)hirtei (9)irrite (6)irrito (6)iterei (6)oferte (9)operei (7)perito (7)pierre (7)piorei (7)pirite (7)poetei (7)porfie (10)portei (7)pretor (7)priori (7)referi (9)refiei (9)refiro (9)reitor (6)repeti (7)repito (7)reptei (7)retire (6)retiro (6)retroe (6)roerei (6)torrei (6)trepei (7)

5- Jogo de Palavras  (55)

errei (5)feire (8)feiro (8)feito (8)ferie (8)ferio (8)ferir (8)ferre (8)ferro (8)fitei (8)forre (8)forte (8)freio (8)frete (8)freto (8)frite (8)frito (8)hirte (8)hirto (8)itere (5)itero (5)opere (6)opiei (6)optei (6)peito (6)perto (6)piore (6)pirei (6)pirro (6)poete (6)porei (6)porte (6)preto (6)prior (6)refie (8)refio (8)repor (6)repte (6)repto (6)reter (5)rifei (8)ripei (6)rirei (5)roere (5)rotei (5)terei (5)thorp (9)tirei (5)topei (6)torei (5)torpe (6)torre (5)trepe (6)trepo (6)troei (5)

4- Jogo de Palavras  (47)

erre (4)erro (4)feio (7)fere (7)feri (7)feto (7)fiei (7)firo (7)fite (7)fito (7)fore (7)frei (7)frio (7)irei (4)opie (5)opte (5)orei (4)piei (5)pior (5)pire (5)piro (5)pito (5)pore (5)pote (5)prof (8)reio (4)repo (5)rife (7)rifo (7)ripe (5)ripo (5)rito (4)roei (4)roer (4)rote (4)teor (4)tere (4)thor (7)tifo (7)tipo (5)tire (4)tiro (4)toei (4)tope (5)tore (4)trio (4)troe (4)

3- Jogo de Palavras  (19)

fie (6)fio (6)foi (6)for (6)hei (6)ire (3)iro (3)ore (3)per (4)pie (4)pio (4)por (4)pro (4)rei (3)rio (3)rir (3)ter (3)tio (3)toe (3)

2- Jogo de Palavras  (11)

eh (5)ei (2)fo (5)ii (2)ir (2)oh (5)pi (3)ri (2)te (2)ti (2)to (2)