As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, i, b, e, r, n, a, r, e, i, s:

11- Jogo de Palavras  (1)

hibernareis (18)

10- Jogo de Palavras  (3)

hibernarei (17)hibernares (17)inebriares (14)

9- Jogo de Palavras  (9)

beirareis (11)hibernais (16)hiberneis (16)rebanheis (16)reinareis (11)reinseria (11)renhireis (14)renhirias (14)resinarei (11)

8- Jogo de Palavras  (31)

abeireis (10)aberreis (10)abrireis (10)arribeis (10)bainheis (15)banireis (12)beirarei (10)beirares (10)breareis (10)esbarrei (10)hibernai (15)hibernar (15)hibernas (15)hibernei (15)hibernes (15)inebriar (12)inebrias (12)inebries (12)inserira (10)rebanhei (15)rebanhes (15)reinarei (10)reinares (10)reinseri (10)reinsira (10)renhiras (13)renhirei (13)renhires (13)renhiria (13)ribeiras (10)sarnirei (10)

7- Jogo de Palavras  (61)

abeirei (9)abeires (9)aberrei (9)aberres (9)abrirei (9)abrires (9)arreeis (7)arreies (7)arribei (9)arribes (9)arrieis (7)bainhei (14)bainhes (14)banheis (14)banirei (11)banires (11)barreis (9)beirais (9)beireis (9)berrais (9)berreis (9)bienais (11)birrais (9)birreis (9)bisarei (9)brearei (9)breares (9)ensaiei (9)ensebai (11)ensebar (11)esbarre (9)heresia (10)hiberna (14)hiberne (14)inebria (11)inebrie (11)inseria (9)inserir (9)irareis (7)irreais (7)narreis (9)rabeeis (9)rabeies (9)rareeis (7)rareies (7)reabres (9)reabris (9)rebanhe (14)reinais (9)reineis (9)renhais (12)renhias (12)renhira (12)resenha (12)resinai (9)resinar (9)resinei (9)ribeira (9)saberei (9)serenai (9)serenar (9)

6- Jogo de Palavras  (85)

abeire (8)aberre (8)anisei (8)anseie (8)ansiei (8)arreei (6)arreie (6)arribe (8)arriei (6)arries (6)asneei (8)asneie (8)bainhe (13)banhei (13)banhes (13)barrei (8)barres (8)barris (8)baseei (8)baseie (8)beirai (8)beirar (8)beiras (8)beirei (8)beires (8)berrai (8)berras (8)berrei (8)berres (8)birrai (8)birras (8)birrei (8)birres (8)breais (8)breeis (8)breias (8)breies (8)eneias (8)ensaie (8)enseba (10)errais (6)erreis (6)hienas (11)inibas (10)inibes (10)insere (8)inseri (8)insira (8)irarei (6)irares (6)irisar (6)narrei (8)narres (8)rabeei (8)rabeie (8)raieis (6)rareei (6)rareie (6)reabre (8)reabri (8)reiais (6)reinai (8)reinar (8)reinas (8)reinei (8)reines (8)renais (8)renhas (11)renhes (11)renhia (11)renhir (11)renhis (11)resina (8)resine (8)rireis (6)ririas (6)sabere (8)sairei (6)saneei (8)saneie (8)sarnir (8)sereia (6)serena (8)serrai (6)serrei (6)

5- Jogo de Palavras  (75)

abres (7)abrir (7)abris (7)aires (5)anise (7)areis (5)arrie (5)banes (9)banhe (12)banir (9)banis (9)barre (7)beira (7)beire (7)berna (9)berra (7)berre (7)birra (7)birre (7)bisai (7)bisar (7)bisei (7)breai (7)brear (7)breei (7)breia (7)breie (7)brisa (7)eanes (7)errai (5)erras (5)errei (5)erres (5)henri (10)heras (8)hiena (10)iniba (9)inibe (9)irais (5)ireis (5)irene (7)irias (5)irisa (5)irise (5)narre (7)raiei (5)raies (5)rasei (5)reais (5)reiai (5)reias (5)reina (7)reine (7)renas (7)renha (10)renhe (10)renhi (10)riais (5)riras (5)rirei (5)rires (5)riria (5)sabei (7)saber (7)sabre (7)sanei (7)sarei (5)sarne (7)sarni (7)senha (10)serei (5)seria (5)serra (5)serre (5)sinai (7)

4- Jogo de Palavras  (47)

abre (6)abri (6)anis (6)arei (4)ares (4)arre (4)asei (4)bane (8)bani (8)base (6)bens (8)bera (6)bisa (6)bise (6)eira (4)eras (4)erra (4)erre (4)heis (7)hera (7)iene (6)irai (4)irar (4)iras (4)irei (4)ires (4)iria (4)irra (4)rabi (6)raie (4)rase (4)reia (4)reis (4)rena (6)riai (4)rias (4)rins (6)rira (4)sabe (6)sair (4)sane (6)sare (4)sebe (6)sena (6)sere (4)sina (6)sine (6)

3- Jogo de Palavras  (22)

ais (3)are (3)ase (3)bar (5)bis (5)eis (3)ena (5)era (3)hei (6)ias (3)ira (3)ire (3)nas (5)rei (3)ria (3)rir (3)ris (3)sai (3)san (5)sei (3)ser (3)sir (3)

2- Jogo de Palavras  (14)

ai (2)ar (2)as (2)eh (5)ei (2)ia (2)ii (2)ir (2)is (2)na (4)ri (2)se (2)si (2)sr (2)