As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, a, b, i, l, i, t, a, s, s, e:

11- Jogo de Palavras  (1)

habilitasse (17)

9- Jogo de Palavras  (9)

bailastes (12)batalheis (15)estilhais (13)habilitas (15)habilites (15)habitasse (14)ilibastes (12)sibilaste (12)silabaste (12)

8- Jogo de Palavras  (37)

abasteis (10)aleitais (9)aliastes (9)alisaste (9)alistais (9)alisteis (9)asilaste (9)assaltei (9)bailasse (11)bailaste (11)balistas (11)basileia (11)bastilha (14)batalhei (14)batalhes (14)bestiais (10)esbatais (10)esbatias (10)estalais (9)estilhai (12)estilhas (12)habilita (14)habilite (14)habitais (13)habiteis (13)hasteais (11)hasteias (11)hesitais (11)ilhastes (12)ilibasse (11)ilibaste (11)salteais (9)salteias (9)silabais (11)silabeis (11)tabelais (11)talhasse (12)

7- Jogo de Palavras  (73)

abaleis (10)abastei (9)abastes (9)abateis (9)abelhas (13)abissal (10)abstais (9)absteis (9)abstias (9)alastes (8)aleitai (8)aleitas (8)alheias (11)aliasse (8)aliaste (8)alisais (8)aliseis (8)alistai (8)alistas (8)alistei (8)alistes (8)asilais (8)asileis (8)assalte (8)assetai (7)bailais (10)baileis (10)baleais (10)baleias (10)balista (10)baseais (9)baseias (9)bastais (9)basteis (9)batalhe (13)bestial (10)bisaste (9)esbatas (9)esbatia (9)estalai (8)estalas (8)estilha (11)habitai (12)habitas (12)habitei (12)habites (12)hasteai (10)hasteia (10)hesitai (10)hesitas (10)ilhasse (11)ilhaste (11)labiais (10)latisse (8)listais (8)listeis (8)saibais (9)saltais (8)salteai (8)salteia (8)salteis (8)sibilas (10)sibiles (10)silabai (10)silabas (10)silabei (10)silabes (10)tabelai (10)tabelas (10)talasse (8)talhais (11)talheis (11)telhais (11)

6- Jogo de Palavras  (109)

abalei (9)abales (9)abaste (8)abatei (8)abates (8)abelha (12)abstas (8)abstei (8)abstes (8)abstia (8)alasse (7)alaste (7)aleita (7)alheia (10)aliais (7)alieis (7)alisai (7)alisas (7)alisei (7)alises (7)alista (7)aliste (7)asaste (6)asilai (7)asilas (7)asilei (7)asiles (7)asseai (6)asseia (6)asseta (6)atasse (6)ateais (6)ateias (6)bailai (9)bailas (9)bailei (9)bailes (9)baleai (9)baleia (9)basais (8)baseai (8)baseia (8)basial (9)bastai (8)bastas (8)bastei (8)bastes (8)batais (8)bateis (8)batela (9)batias (8)beatas (8)bestas (8)bisais (8)biseis (8)esbata (8)esbati (8)estais (6)estala (7)habita (11)habite (11)hastes (9)hesita (9)ilesas (7)ilhais (10)ilheis (10)ilibas (9)ilibes (9)isabel (9)lassai (7)lassei (7)latais (7)latias (7)leiais (7)lesais (7)letais (7)listai (7)listas (7)listei (7)listes (7)sabeis (8)sabias (8)saiais (6)saibai (8)saibas (8)saleta (7)saltai (7)saltas (7)saltei (7)saltes (7)seitas (6)selais (7)sibila (9)sibile (9)silaba (9)silabe (9)sitias (6)sities (6)tabela (9)taishi (9)talais (7)taleis (7)talhai (10)talhas (10)talhei (10)talhes (10)telhai (10)telhas (10)tibial (9)

5- Jogo de Palavras  (106)

abale (8)abate (7)abati (7)absta (7)abste (7)absti (7)alais (6)aleis (6)aliai (6)alias (6)aliei (6)alies (6)alisa (6)alise (6)altas (6)asais (5)aseis (5)asila (6)asile (6)assai (5)assei (5)atais (5)ateai (5)ateia (5)ateis (5)atias (5)atlas (6)baila (8)baile (8)balas (8)balsa (8)basal (8)bases (7)basta (7)baste (7)batas (7)batei (7)batel (8)bates (7)batia (7)beata (7)belas (8)besta (7)biela (8)bilha (11)bisai (7)bisas (7)bisei (7)bises (7)elias (6)elisa (6)estai (5)estas (5)haiti (8)hasta (8)haste (8)ilesa (6)ilhai (9)ilhas (9)ilhei (9)ilhes (9)iliba (8)ilibe (8)lassa (6)lasse (6)latas (6)lates (6)latia (6)latis (6)leais (6)leiai (6)leias (6)lesai (6)lesas (6)lisas (6)lista (6)liste (6)sabei (7)sabes (7)sabia (7)saias (5)saiba (7)salas (6)salsa (6)salta (6)salte (6)satis (5)seita (5)selai (6)selas (6)sesta (5)setas (5)sisai (5)sisei (5)sitia (5)sitie (5)talai (6)talas (6)talei (6)tales (6)talha (9)talhe (9)tebas (7)teias (5)telas (6)telha (9)

4- Jogo de Palavras  (70)

abas (6)abel (7)aias (4)alai (5)alas (5)alba (7)alei (5)ales (5)alia (5)alie (5)alta (5)asai (4)asas (4)asei (4)ases (4)assa (4)asse (4)atai (4)atas (4)atei (4)ates (4)atia (4)bala (7)base (6)bata (6)bate (6)bati (6)bela (7)beta (6)bisa (6)bise (6)bits (6)elas (5)elba (7)elia (5)elsa (5)essa (4)esta (4)haia (7)heis (7)hess (7)iate (4)ilha (8)ilhe (8)laia (5)lata (5)late (5)lati (5)leia (5)leis (5)lesa (5)lhas (8)lhes (8)lias (5)lisa (5)sabe (6)saia (4)sais (4)sala (5)seis (4)sela (5)seta (4)sisa (4)sise (4)tais (4)tala (5)tale (5)teia (4)tela (5)tias (4)

3- Jogo de Palavras  (32)

aba (5)aia (3)ais (3)ala (4)ale (4)ali (4)asa (3)ase (3)ata (3)ate (3)ati (3)bel (6)bis (5)bit (5)eis (3)ela (4)hei (6)ias (3)las (4)lei (4)lha (7)lhe (7)lia (4)lis (4)sai (3)sal (4)sei (3)ses (3)tal (4)tas (3)tia (3)til (4)

2- Jogo de Palavras  (15)

ai (2)as (2)eh (5)ei (2)el (3)ia (2)ii (2)is (2)la (3)li (3)se (2)si (2)ta (2)te (2)ti (2)