As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras f, i, t, a, s, s, e:

7- Jogo de Palavras  (2)

fiastes (10)fitasse (10)

6- Jogo de Palavras  (8)

estais (6)feitas (9)festas (9)fetais (9)fiasse (9)fiaste (9)safeis (9)seitas (6)

5- Jogo de Palavras  (19)

afies (8)aseis (5)assei (5)ateis (5)estai (5)estas (5)fases (8)feias (8)feita (8)festa (8)fitas (8)fites (8)safei (8)safes (8)satis (5)seita (5)sesta (5)setas (5)teias (5)

4- Jogo de Palavras  (24)

afie (7)asei (4)ases (4)asse (4)atei (4)ates (4)essa (4)esta (4)fase (7)feia (7)fias (7)fies (7)fita (7)fite (7)iate (4)safe (7)sais (4)seis (4)seta (4)sisa (4)sise (4)tais (4)teia (4)tias (4)

3- Jogo de Palavras  (13)

ais (3)ase (3)ate (3)ati (3)eis (3)fia (6)fie (6)ias (3)sai (3)sei (3)ses (3)tas (3)tia (3)

2- Jogo de Palavras  (10)

ai (2)as (2)ei (2)ia (2)is (2)se (2)si (2)ta (2)te (2)ti (2)